Partners Finances

Privacycharter

Privacycharter

Identificatie

PARTNERS FINANCES, SPRL PARTNERS FINANCES. Maatschappelijke zetel: 10 Rue du Follet - Espace Wallonie Picarde - 7540 KAIN - BE0628.480.717. Makelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, ingeschreven in het register van de FSMA (www.fsma.be) – verzekeringsmakelaar FSMA-nr. 0628.480.717. Tel: 069 78 99 50

Het doel van deze verklaring is uit te leggen hoe PARTNERS FINANCES gegevens met een persoonlijk karakter verzamelt, gebruikt en bewaart (hierna “de gegevens” die betrekking hebben op haar klanten, natuurlijke personen en elke mogelijke klant (hierna de “prospect”).

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

PARTNERS FINANCES is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Dit betekent dat ze de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld bepaalt.

Door dit feit verwerkt en beschermt PARTNERS FINANCES uw gegevens met respect voor de wet en op een loyale en transparante wijze.

2. Waarin bestaat de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens omvatten elke informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon, of die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, betreffende een persoon onder verwijzing naar een of meerdere elementen die hem eigen zijn.  

De verwerking van persoonlijke gegevens bestaat in elke handeling of geheel van handelingen die betrekking hebben op dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte procedé, en in het bijzonder het verzamelen, het registreren, de organisatie, het bewaren.

Via haar verschillende diensten, en meer bepaald om aan haar verplichtingen van makelaar in hypothecair krediet, makelaar in consumentenkrediet en verzekeringsmakelaar tegemoet te komen verzamelt en verwerkt PARTNERS FINANCES inlichtingen, gegevens en informatie van welke aard ook, geleverd door u of door derden, in de mate deze nodig of nuttig zijn voor het uitoefenen van haar activiteit. Indien u niet wettelijk verplicht bent ons uw persoonlijke gegevens over te maken, weet dan dat in geval van weigering dit voor PARTNERS FINANCES kan betekenen dat ze onmogelijk een relatie met u kan aangaan of verderzetten en de studie van uw aanvragen in het gedrang kan brengen.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Het kan zijn dat PARTNERS FINANCES inlichtingen, gegevens en informatie van allerlei aard, geleverd door u of door derden, dient te verwerken, in de mate dit nodig of nuttig is voor het uitoefenen van haar activiteit als makelaar in hypothecair krediet, makelaar in consumentenkrediet of verzekeringsmakelaar.

De verwerkte persoonlijke gegevens zijn:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, uw adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, enz.;
 • Sociaal-demografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, tewerkstelling, enz.;
 • Gegevens over uw inkomsten en uw eigendom;
 • Financiële en transactiegegevens zoals uw bankuittreksels, de betaling van uw kredieten, enz.;
 • Gegevens verbonden aan uw kennis en ervaring op het vlak van krediet en verzekeringen;
 • Gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op onze website en Klantenruimte: de raadpleging van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen, enz.;
 • Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes;
 • Gegevens verkregen via derden, bijvoorbeeld uw makelaar, uw juridisch adviseur, enz.;
 • Gegevens verzameld via de cookies (de cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website).
 • Gegevens verzameld via de trackers (de trackers onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens, passen de inhoud en/of de publiciteit van de websites naargelang uw behoeften aan).

PARTNERS FINANCES verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over uw gezondheid, gegevens met een raciaal of etnisch, politiek, filosofisch of religieus karakter, noch deze die betrekking hebben op het lidmaatschap van een vakbond of op het seksuele leven.  

4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met PARTNERS FINANCES en bij elke fase van het samenstellingsproces van uw dossier, bijvoorbeeld wanneer:

 • U onze online simulatieaanvraagformulier invult (op onze internetsite of een aanverwante internetsite);
 • U een van onze filialen rechtstreeks telefonisch contacteert;
 • U positief antwoordt op onze simulatie en u een dossier wenst samen te stellen en in te dienen bij een van onze bankpartners.

5. Waarom verwerkt PARTNERS FINANCES uw gegevens?

PARTNERS FINANCES verwerkt eerst en vooral uw gegevens omdat ze gehouden is aan een aantal wettelijke en reglementaire verplichtingen die verbonden zijn aan haar statuut van makelaar in hypothecaire kredieten, makelaar in consumentenkrediet en verzekeringsmakelaar (bijv. : analyse van de financiële toestand van de klant en de gevolgen van het aangaan van het krediet op zijn situatie, de verplichting het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme te vermijden en te bestrijden, de verplichting elke officiële vraag van de bevoegde openbare overheden te beantwoorden, enz.)

PARTNERS FINANCES verwerkt uw gegevens eveneens voor de noden van de contractuele relaties met u als klant (niet volledige lijst):

 • Antwoorden op uw simulatievragen, in voorkomend geval, u de interventieonmogelijkheid van onze bankpartners te signaleren;
 • U met onze website te verbinden en toegang tot onze diensten te verlenen in het kader van onze contractuele relatie (bijv. persoonlijke ruimte);
 • Het beheer van uw dossier: u begeleiden in uw project door de mogelijkheid en de risico’s verbonden aan het eventueel onderschrijven van een krediet te evalueren; de voorwaarden en de garanties van uw project bepalen; de vragen naar aanvullende informatie van de bank waarbij uw dossier werd voorgelegd beantwoorden.
 • Deelnemen aan de tevredenheidsenquêtes;
 • De verbetering van onze diensten;
 • De direct marketing om informatie, reclame of voor u pertinente product- of dienstaanbiedingen toe te sturen.

6. Aan wie mogen uw gegevens worden overgemaakt?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De werknemers van PARTNERS FINANCES zijn gebonden aan het beroepsgeheim dat het voorwerp uitmaakt van een specifieke schriftelijke bepaling in hun arbeidscontract.

 • Uw gegevens worden overgemaakt aan onze bank- en verzekeringspartners die in uw project kunnen optreden: ALPHA CREDIT Ravensteinstraat 60/15 1000 Brussel; CKV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem ; COFIDIS Chaussée de Lille 422A 7501 Doornik; CREAFIN Duwijckstraat 17 2500 Lier ; CREDIMO Weversstraat 6-10 1730 Asse ; EB LEASE Place Paul Emile Janson 1A 7500 Tournai ; ELANTIS Rue des Clarisses 4000 Luik; KREFIMA Markiesstraat 1 1000 Brussel; RECORD BANK H. Matisselaan 16 1140 EVERE ; ELANTIS Rue des Clarisses 38 te 4000 Luik (Voor meer details over de behandelingen die door Elantis worden uitgevoerd, kunt u het privacybeleid raadplegen)
 • Bij het hypothecair krediet zal PARTNERS FINANCES deze gegevens eveneens overmaken aan de notaris, met het oog op het waarborgbeheer, het vrijgeven van de fondsen en, in voorkomend geval, van de betaling van de erelonen van PARTNERS FINANCES.
 • PARTNERS FINANCES is lid van de groep MENTOR, waarvan sommige ondernemingen en hun medewerkers toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens met het oog op de werking en het beheer van uw aanvragen, maar eveneens met het oog op het voorstellen van voor u pertinente goederen en diensten.
 • On te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen mag PARTNERS FINANCES bepaalde persoonlijke gegevens delen met de gerechtelijke overheden, de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enz.
 • PARTNERS FINANCES bewaart uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaarduur van uw gegevens overschrijdt deze nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld niet, behalve indien de wet of het reglement er de duur van voorzien.

De verzamelde gegevens worden bewaard voor een duur gaande van 2 tot 5 jaar afhankelijk van het financieringstype. Na deze duur worden uw gegevens gearchiveerd om te beantwoorden aan de wettelijkje verplichtingen en aan de juridische noodzaak uw gegevens op te slaan als bewijs of om te beantwoorden aan de vraag naar informatie van de bevoegde overheden.

8. Welke zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1. Algemeen verzetsrecht tegen direct marketing

U kunt u op elk ogenblik verzetten tegen het gebruik van de gegevens die we verzamelen, bewaren en verwerken voor direct marketingdoeleinden via mail: dpo@partners-finances.be, of met een brief gericht aan PARTNERS FINANCES – DPO – 10 Rue du Follet - Espace Wallonie Picarde - 7540 KAIN.

8.2. Toegangs-, rechtzettings-, schrap- en meeneembaarheidsrechten van de gegevens

U hebt een permanent toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens en in dit kader kunt u volgende informatie vragen:

 • De categorieën persoonlijke gegevens in ons bezit;
 • De doeleinden van de verwerking;
 • De bestemmelingen of de categorieën bestemmelingen;

Indien uw persoonlijke gegevens onjuist, niet pertinent of onvolledig zijn, zullen we ze wijzigen, aanvullen en in bepaalde precieze gevallen zullen we ze schrappen in de mate dat de wet dit toestaat. U kunt ook vragen dat sommige van deze gegevens rechtstreeks aan u of aan een derde partij worden overgemaakt.

Gelieve ons uw vraag rechtstreeks via e-mail te richten aan: dpo@partners-finances.be, of per brief gericht aan PARTNERS FINANCES – DPO – 10 Rue du Follet - Espace Wallonie Picarde - 7540 KAIN.

8.3. De automatische verwerking van uw gegevens en de haalbaarheid van uw project

De klantengelastigden van PARTNERS FINANCES onderzoeken in principe alle simulatie-aanvragen. Uw aanvraag kan evenwel worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zult hiervan worden verwittigd.

8.4 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien we u niet voldoende geïnformeerd hebben, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel - Tel: +32 (0)2 274 48 00 – Fax: +32 (0)2 274 48 35 – mail: commission(at)privacycommission.be - website: https://www.privacycommission.be/nl

069 78 99 50
Gratis dienst, lokaal beltarief.

Onze specialisten bieden u een persoonlijke studie, gratis en zonder verplichting van uzelf

Gratis online aanvraag